Added python3 support, pkg python3-decoratedstr
[decoratedstr.git] / decoratedstr.py
1 #!/usr/bin/env python
2 # -*- encoding: utf-8 -*-
3
4 from __future__ import print_function, unicode_literals
5 import six
6
7 __all__ = ['remove_decoration', 'decorated_match']
8
9 # for range \u00c0 \u0179
10 char_to_alternatives_lower = {
11     'a': 'àáâãäåāăą',
12     'c': 'çćĉċč',
13     'd': 'ďđ',
14     'e': 'èéêëēĕėęě',
15     'g': 'ĝğġģ',
16     'h': 'ĥħ',
17     'i': 'ìíîïĩīĭįı',
18     'j': 'ĵ',
19     'k': 'ķ',
20     'l': 'ĺļľŀł',
21     'n': 'ñńņňʼnŋ',
22     'o': 'òóôöøōŏő',
23     'r': 'ŕŗř',
24     's': 'śŝşš',
25     't': 'ţťŧ',
26     'u': 'ùúûüũūŭůűų',
27     'w': 'ŵ',
28     'y': 'ýÿŷ',
29     'z': 'źżž',
30 }
31
32 # This chars lower() function doesn't work
33 char_to_alternatives_upper = {
34     'I': 'İ',
35 }
36 char_to_alternatives = {} # idem, but with upper case too
37 for char, alternatives in six.iteritems(char_to_alternatives_lower):
38     char_to_alternatives[char] = alternatives
39     char_to_alternatives[char.upper()] = alternatives.upper()
40 for char, alternatives in six.iteritems(char_to_alternatives_upper):
41     char_to_alternatives[char] = alternatives
42
43 alternative_to_char = {} # reverse
44 for char, alternatives in six.iteritems(char_to_alternatives_lower):
45     for alternative in alternatives:
46         alternative_to_char[alternative] = char
47         alternative_to_char[alternative.upper()] = char.upper()
48 for char, alternatives in six.iteritems(char_to_alternatives_upper):
49     for alternative in alternatives:
50         alternative_to_char[alternative] = char
51
52 # ligatures (only two chars supported)
53 ligatures_expansions_lower = {
54     'æ': 'ae',
55     # 'ij': 'ij', buggy: see http://en.wikipedia.org/wiki/Typographic_ligature
56     'œ': 'oe',
57 }
58
59 ligatures_expansions = {} # idem, but with upper case too
60 for ligature, expansion in six.iteritems(ligatures_expansions_lower):
61     ligatures_expansions[ligature] = expansion
62     ligatures_expansions[ligature.upper()] = expansion[0].upper()+expansion[1:]
63
64 ligatures_contractions = {} # reverse
65 for ligature, expansion in six.iteritems(ligatures_expansions_lower):
66     ligatures_contractions[expansion] = ligature
67     ligatures_contractions[expansion[0].upper()+expansion[1:]] = ligature.upper()
68
69 def remove_decoration(txt):
70     result = ''
71     for l in txt:
72         l = alternative_to_char.get(l, l)
73         l = ligatures_expansions.get(l, l)
74         result += l
75     return result
76
77 def decorated_match_single_char(c, casesensitive=False):
78     assert type(c) == type('')
79     if not casesensitive:
80         c = c.lower()
81     result = c + char_to_alternatives.get(c, '')
82     if not casesensitive:
83         u = result.upper()
84         if result != u:
85             result += u
86     if len(result) > 1:
87         return '['+result+']'
88     else:
89         return result
90
91 def decorated_match(txt, casesensitive=False):
92     assert type(txt) == type('')
93     result = ''
94     txt = remove_decoration(txt)
95     if not casesensitive:
96         txt = txt.lower()
97     i = 0
98     while i < len(txt):
99         c1 = txt[i] # current character
100         c12 = txt[i:i+2] # both current and next characters. Contains a single char on last iteration so that it never matches, that is OK
101         ligature = ligatures_contractions.get(c12, None)
102         if ligature:
103             result += '('+ligature
104             if not casesensitive:
105                 result += '|'+ligature.upper()
106             result += '|'+decorated_match_single_char(c12[0], casesensitive) \
107                           +decorated_match_single_char(c12[1], casesensitive) \
108                    +')'
109             i += 1 # skip next character, we allready did both
110         else:
111             result += decorated_match_single_char(c1, casesensitive)
112         i += 1
113     return result
114
115
116 if __name__ == '__main__':
117     import sys
118     from optparse import OptionParser
119     parser = OptionParser(usage='%prog [options] string')
120     parser.add_option('--charset', help="set charset. default=%default", action='store', dest='charset', default='utf-8')
121     parser.add_option('-r', '--regexp', help="generate regular expression.", action='store_true', dest='regexp')
122     parser.add_option('-i', help="used with -r, make regexp case insensitive.", action='store_false', dest='casesensitive', default=True)
123     (options, args) = parser.parse_args()
124
125     if not args:
126         print('Missing required parameter. Try "Œuf"', file=sys.stderr)
127         sys.exit(1)
128     if six.PY2:
129         input = unicode(b' '.join(args), options.charset)
130     else:
131         input = ' '.join(args)
132     #print("input:", input)                            # Œuf
133     #print("undecorated:", remove_decoration(input))   # Oeuf
134     #print("regex:", decorated_match(input))           # (œ|Œ|[oòóôöøōŏőOÒÓÔÖØŌŎŐ][eèéêëēĕėęěEÈÉÊËĒĔĖĘĚ])[uùúûüũūŭůűųUÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲ][fF]
135     if options.regexp:
136         if six.PY2:
137             print(decorated_match(input, options.casesensitive).encode(options.charset))
138         else:
139             print(decorated_match(input, options.casesensitive))
140     else:
141         if six.PY2:
142             print(remove_decoration(input).encode(options.charset))
143         else:
144             print(remove_decoration(input))